Webinar – Healthcare “AI” (Healthcare Data Science)

[DONE]Healthcare AI Webinar

 

-“Healthcare AI Webinar” Overview
  What is AI with Healthcare?   What kinds of AI Technical we use?
  Our Lead Data Scientist will explain and panel session about Healthcare AI.

-Language    : Vietnamese  and English
-Speaker       :  Director / Officer / Lead Data Scientist in MTI / MTI Technology.


– Tổng quan về “Hội thảo trên web về Trí tuệ nhân tạo trong tế 
  Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Y tế là gì? Chúng tôi sử dụng những loại kỹ thuật AI nào? 
 Nhà khoa học dữ liệu hàng đầu của chúng tôi sẽ giải thích và thảo luận về phiên thảo 
 luận về về Trí tuệ nhân tạo trong Y tế. 

  • Ngôn ngữTiếng Việt (Bản Tiếng Anh sẽ được cập nhật sau) 
  • Người phát biểu: Giám đốc / Cán bộ / Nhà khoa học dữ liệu chính trong MTI Tech. 

Register Healthcare AI Webinar

Please register your mail to watch our Webinar Archived Video
for Healthcare AI.

DoctorDirectorManagerHospital/Medical StaffEngineerData ScientistStudentOther

Please check before send your message.


Data Science Blog

Please also check about blog article for the Healthcare Data Science

Hiring Data Scientist / Engineer

We are looking for Data Scientists and Engineer.
Please check our Career Page.